2018 12 12 16 21 56

โรงเรียนยางโกนวิทย์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 3 ธันวาคม  2561  ณ จังหวัดสกลนคร  

2018 12 12 16 23 25

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2018 12 12 16 23 56