2018 12 12 16 28 50

โรงเรียนยางโกนวิทย์ นำตัวแทนนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 5 รายการ เข้าแข่งขันระดับชาติ ที่ จังหวัดบุรีรัมย์  ผลการแข่งขัน  3  เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง

2018 12 12 16 28 33

การประกวดร้องเพลง  นายกฤติพงษ์ ชัยทิพย์

2018 12 12 16 30 11

การสร้างเว็บเพจประเภท text editor  เด็กชายดนัย รัตนเชิดชูวงษ์  นายจักรพรรณ  แปลเพ้ง

2018 12 12 16 29 48

การสร้างค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ม. 1 - 3 

1. นายชัยณรงค์  เรือนเจริญ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ป้องเทพ
3. เด็กชายปฏิภัทร์  โพธิ์ธาราม
4. นายวัชรพล  บรรเทา
5. นายวีรวัช  ธรรมดี
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยอ่อนสา
7. นายสุทธิรักษ์  วงศ์ศรีจันทร์
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  โมลา

2018 12 12 16 29 07

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  

1. เด็กหญิงชนาภา  ผดุงเวียง
2. เด็กหญิงปภาดา  ผดุงเวียง
3. เด็กหญิงสุมณฑา  กิติราช

2018 12 12 16 31 25

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  

1. เด็กชายณัฐภูมิ  ภูเวียง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูราช