2018 12 12 16 05 49

โรงเรียนยางโกนวิทย์ โดย นักเรียนและคณะครู ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงเพืื่อแสดงถึงความรักษ์ในศิลปวัฒนธรรมไทย