2018 12 12 16 17 15

โรงเรีัยนยางโกนวิทย์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 27  พฤศจิกายน  2561  ได้รับความอนุเคราะห์จากการรถไฟแห่งประเทศไทย นำนักเรียนไปยังจังหวัดหนองคาย

2018 12 12 16 19 58